AppVShNotif.exe là một tệp được tạo bởi Microsoft và có sẵn trên Windows 10/8/7. Nó là viết tắt của Microsoft Application Virtualization Client Shell Notifier. Nó nằm trong một thư mục con của C:\Program Files. Nó chịu trách nhiệm tích hợp một ứng dụng ảo hóa. Điều này có nghĩa là nó chịu trách nhiệm cung cấp tệp cho một nhóm người dùng cụ thể trên Windows 10.

AppVShNotify.exe là gì Nó có an toàn không? Nó làm gì.

AppVShNotify.exe – Microsoft Application Virtualization Client Shell Notifier

Tệp này chạy dưới SYSTEM người dùng và được liên kết với Microsoft Office và được tìm thấy ở vị trí sau:

C: Program Files Common Files microsoft shared ClickToRun

Nó có dung lượng khoảng 290 KB và thường không chiếm nhiều CPU.

Trong trường hợp tệp Microsoft Application Virtualization Client Shell Notifier (AppVShNotify.exe) đang hoạt động bất thường trên máy tính của bạn hoặc đang gây ra bất kỳ sự cố nào, có thể nó đã bị hỏng. Chạy System File Checker có thể giúp được bạn.

Nếu tệp này được tìm thấy nằm trong bất kỳ thư mục nào khác, nó có thể là phần mềm độc hại. Ngoài ra, trong trường hợp tệp này không được Microsoft ký điện tử, tệp này có thể bị coi là đáng ngờ và chúng tôi khuyên bạn chạy quét chống vi-rút.

Bạn muốn biết về các quy trình, tệp hoặc loại tệp này?

Browser_Broker.exe | SettingSyncHost.exe | Sppsvc.exe | mDNSResponder.exe | Tệp Windows.edb |csrss.exe | Tệp Thumbs.db | Tệp NFO và DIZ | Tệp Index.dat | Swapfile.sys, Hiberfil.sys & Pagefile.sys | Nvxdsync.exe | Svchost.exe | RuntimeBroker.exe | TrustedInstaller.exe | Tệp DLL hoặc OCX. | StorDiag.exe | MOM.exe | Quá trình lưu trữ cho các cửa sổ nhiệm vụ | ApplicationFrameHost.exe | ShellExperienceHost.exe | winlogon.exe | atieclxx.exe | Conhost.exe | Quá trình lưu trữ cho các cửa sổ nhiệm vụ | Taskhostw.exe | Quá trình không hoạt động của hệ thống Windows.

AppVShNotify.exe là gì Nó có an toàn không? Nó làm gì.

  • Thẻ: Quá trình