Bạn có thể chỉnh sửa Windows Registry với sự trợ giúp của Công cụ đăng ký bảng điều khiển hoặc reg.exe. Reg.exe là một tiện ích dòng lệnh mà bạn có thể thực hiện hầu như tất cả các tác vụ mà bạn có thể làm với regedit.exe. Reg.exe trong Windows 10/8/7, có thể hữu ích khi bạn muốn nhanh chóng thực hiện thay đổi đối với Windows Registry mà không cần mở trình chỉnh sửa sổ đăng ký và hơn thế nữa và có thêm tiện ích có thể sử dụng trực tiếp trong các tập lệnh.

Dòng lệnh Reg.exe

Để chạy reg.exe, hãy mở cmd, kiểu reg/? và nhấn Enter. Điều này sẽ hiển thị cho bạn danh sách tham số, cú pháp và mã trả về.

Các lệnh reg bao gồm:

 • Đăng ký thêm
 • Reg xóa
 • Reg so sánh
 • Bản đăng ký
 • Reg export
 • Reg nhập
 • Reg tải
 • Truy vấn đăng ký
 • Khôi phục đăng ký
 • Reg lưu
 • Đăng ký dỡ hàng.

Ví dụ:

Để thêm khóa con hoặc mục nhập mới vào sổ đăng ký, hãy sử dụng:

reg add <KeyName> [{/v ValueName |/ve}] [/t DataType] [/s Separator] [/d Data] [/f]

Ví dụ:

Để thêm khóa HKLM Software MyCo trên máy tính từ xa ABC, hãy nhập:

 REG ADD \ABCHKLMSoftwareMyCo

Để thêm một mục đăng ký vào HKLM Software MyCo với giá trị có tên là Dữ liệu thuộc loại REG_BINARY và dữ liệu của fe340ead, hãy nhập:

REG ADD HKLMSoftwareMyCo/v Data/t REG_BINARY/d fe340ead

Để thêm mục đăng ký nhiều giá trị vào HKLM Software MyCo với tên giá trị là MRU thuộc loại REG_MULTI_SZ và dữ liệu fax 0mail 0 0, hãy nhập:

REG ADD HKLMSoftwareMyCo/v MRU/t REG_MULTI_SZ/d faxmail

Để thêm mục đăng ký mở rộng vào HKLM Software MyCo với tên giá trị Đường dẫn kiểu REG_EXPAND_SZ và dữ liệu% systemroot%, hãy nhập:

REG ADD HKLMSoftwareMyCo/v Path/t REG_EXPAND_SZ/d ^%systemroot^%

Để xóa khóa con hoặc các mục nhập khỏi sổ đăng ký, hãy sử dụng:

Reg delete <KeyName> [{/v ValueName |/ve |/va}] [/f]

Ví dụ:

Để xóa khóa đăng ký Hết thời gian chờ và tất cả khóa con và giá trị, nhập:

REG DELETE HKLMSoftwareMyCoMyAppTimeout

Để xóa giá trị đăng ký MTU trong HKLM Software MyCo trên máy tính có tên ZODIAC, hãy nhập:

REG DELETE \ZODIACHKLMSoftwareMyCo/v MTU

Để đọc đầy đủ và chi tiết, hãy truy cập Microsoft Technet. Bạn cũng có thể muốn đọc bài đăng này trên cách chỉnh sửa Sổ đăng ký cho Người dùng khác.

Những Kiến thức cơ bản về Windows Registry và bài đăng này trên Mẹo đăng ký Windows cũng có thể bạn quan tâm.

 • Thẻ: Đăng ký, Hướng dẫn