Windows Installer sẽ không hoạt động trong Safe Mode, điều này có nghĩa là không thể cài đặt hoặc gỡ cài đặt các chương trình ở chế độ an toàn mà không đưa ra lệnh cụ thể bằng cách sử dụng msiexec trong dấu nhắc lệnh. Nếu bạn cố gắng gỡ cài đặt các chương trình trong Safe Mode, bạn có thể nhận được thông báo sau:

The Windows Installer Service could not be accessed. This can occur if the Windows Installer is not correctly installed. Contact your support personnel for assistance.

Bài đăng này sẽ cho bạn biết cách làm cho Windows Installer hoạt động ở Safe Mode.

Làm cho Windows Installer hoạt động ở Safe Mode

Để làm cho trình cài đặt windows hoạt động ở chế độ an toàn, bạn cần tạo mục đăng ký cho mọi loại chế độ an toàn mà bạn đang đăng nhập:

Safe Mode

Nhập điều này vào dấu nhắc lệnh và nhấn Enter:

REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MSIServer" /VE /T REG_SZ /F /D "Service"

Sau đó, khởi động dịch vụ Windows Installer bằng cách nhập:

net start msiserver 

Dịch vụ sẽ bắt đầu.

Safe Mode  với mạng

Nhập điều này vào dấu nhắc lệnh và nhấn Enter:

REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\MSIServer" /VE /T REG_SZ /F /D "Service"

Sau đó, khởi động dịch vụ Windows Installer bằng cách nhập:

net start msiserver

Xem bài đăng này nếu bạn Windows Installer liên tục xuất hiện ngẫu nhiên.

Cách gỡ cài đặt chương trình trong Safe Mode của Windows một cách dễ dàng sử dụng MSI Safe, cách khởi động lại trực tiếp ở Safe Mode và cách khởi động Safe Mode trong Windows 10 cũng có thể khiến bạn quan tâm!

  • Thẻ: Cài đặt, Chế độ an toàn
  Windows 95 bước sang tuổi 25 - Đây là cách bạn vẫn có thể sử dụng nó