Nếu bạn đã cài đặt Google Drive trên máy tính của mình, thì bạn có thể thêm liên kết Google Drive vào Ngăn điều hướng của File Explorer trong Windows 10. Điều này sẽ giúp bạn truy cập khá dễ dàng. Bạn sẽ cần sử dụng Registry Editor để thực hiện công việc cho mình.

Cách thêm Google Drive vào File Explorer

Trước đây, Google Drive từng được thêm tự động vào ngăn điều hướng trong File Explorer ngay sau khi cài đặt. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi trong những năm qua và bây giờ bạn cần phải thêm nó theo cách thủ công. Khi bạn định thay đổi một số thứ trong Registry Editor, trước tiên bạn nên tạo một System Restore hoặc là tạo bản sao lưu tệp Registry.

Cách thêm Google Drive vào File Explorer

Để thêm Google Drive vào ngăn điều hướng File Explorer trong Windows 10, hãy làm theo các bước sau-

 1. Mở Notepad trên máy tính của bạn.
 2. Dán mã Registry và lưu nó dưới dạng tệp .reg
 3. Tiếp theo, nhấp đúp vào tệp .reg.
 4. Thêm nội dung vào sổ đăng ký của bạn.
 5. Khởi động lại Windows Explorer.

Lúc đầu, bạn cần mở Notepad và dán văn bản sau-

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{3935ea0f-5756-4db1-8078-d2baf2f7b7b2}]
@="Google Drive"
"System.IsPinnedToNamespaceTree"=dword:00000001
"SortOrderIndex"=dword:00000042

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{3935ea0f-5756-4db1-8078-d2baf2f7b7b2}\DefaultIcon]
@=hex(2):43,00,3a,00,5c,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,20,00,46,\
00,69,00,6c,00,65,00,73,00,5c,00,47,00,6f,00,6f,00,67,00,6c,00,65,00,5c,00,\
44,00,72,00,69,00,76,00,65,00,5c,00,67,00,6f,00,6f,00,67,00,6c,00,65,00,64,\
00,72,00,69,00,76,00,65,00,73,00,79,00,6e,00,63,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,\
2c,00,30,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{3935ea0f-5756-4db1-8078-d2baf2f7b7b2}\InProcServer32]
@=hex(2):43,00,3a,00,5c,00,57,00,49,00,4e,00,44,00,4f,00,57,00,53,00,5c,00,73,\
00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,00,65,00,6c,00,\
6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{3935ea0f-5756-4db1-8078-d2baf2f7b7b2}\Instance]
"CLSID"="{0E5AAE11-A475-4c5b-AB00-C66DE400274E}"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{3935ea0f-5756-4db1-8078-d2baf2f7b7b2}\Instance\InitPropertyBag]
"Attributes"=dword:00000011
"TargetFolderPath"=hex(2):25,00,55,00,73,00,65,00,72,00,50,00,72,00,6f,00,66,\
00,69,00,6c,00,65,00,25,00,5c,00,47,00,6f,00,6f,00,67,00,6c,00,65,00,20,00,\
44,00,72,00,69,00,76,00,65,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{3935ea0f-5756-4db1-8078-d2baf2f7b7b2}\ShellFolder]
"FolderValueFlags"=dword:00000028
"Attributes"=dword:f080004d

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel]
"{3935ea0f-5756-4db1-8078-d2baf2f7b7b2}"=dword:00000001

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\{3935ea0f-5756-4db1-8078-d2baf2f7b7b2}]
@="Google Drive"

Sau đó, nhấp vào File và chọn Save As. Ngoài ra, bạn có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + S.

Cách thêm hoặc xóa Google Drive khỏi Ngăn Điều hướng File Explorer

Bây giờ bạn cần chọn một vị trí mà bạn muốn lưu tệp.

Sau đó, đặt tên tệp của bạn bằng .reg sự mở rộng. Ví dụ: nếu tên tệp là kiểm tra-đăng ký, nó phải là test-registry.reg. Sau đó, mở rộng Save as type từ danh sách thả xuống và chọn All Files. Bây giờ, bạn có thể nhấp vào Save.

Sau khi lưu tệp, nhấp đúp vào tệp đó. Bạn có thể tìm thấy lời nhắc UAC nơi bạn cần nhấp vào Yes.

Ngay sau đó, một cửa sổ xác nhận sẽ xuất hiện, nơi bạn có thể tìm thấy Yes. Như thường lệ, bạn cần nhấp vào nút này.

Nếu mọi thứ diễn ra chính xác, bạn sẽ thấy một thông báo thành công.

Lần này, nhấp vào OK để đóng cửa sổ và khởi động lại Windows Explorer để tìm Google Drive trong ngăn điều hướng.

Quá trình thêm và bớt gần như giống nhau, nhưng có sự thay đổi về mã Registry. Để ẩn Google Drive khỏi bảng điều khiển thanh bên, bạn cần xóa hoặc thay đổi một số khóa và giá trị Đăng ký. Đây là cách để làm điều đó.

Cách xóa Google Drive khỏi File Explorer

Để xóa Google Drive khỏi ngăn điều hướng File Explorer, hãy làm theo các bước sau-

 1. pen REgistry Editor
 2. Điều hướng đến CLSID trong HKEY_CURRENT_USER.
 3. Xóa {3935ea0f-5756-4db1-8078-d2baf2f7b7b2}.
 4. Điều hướng đến NameSpace trong HKEY_CURRENT_USER.
 5. Xóa {3935ea0f-5756-4db1-8078-d2baf2f7b7b2}.
 6. Điều hướng đến NewStartPanel trong HKEY_CURRENT_USER.
 7. Xóa {3935ea0f-5756-4db1-8078-d2baf2f7b7b2}.
 8. Khởi động lại Windows Explorer.

Mở Registry Editor và điều hướng đến con đường sau-

HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\

Tại đây bạn có thể tìm thấy một khóa có tên {3935ea0f-5756-4db1-8078-d2baf2f7b7b2}.

Nhấp chuột phải vào nó, chọn Delete và xác nhận thay đổi.

Tiếp theo, điều hướng đến con đường này-

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\

Tìm ra {3935ea0f-5756-4db1-8078-d2baf2f7b7b2} và làm theo các bước tương tự như trên để xóa nó.

Bây giờ, điều hướng đến con đường này-

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel

Tìm ra {3935ea0f-5756-4db1-8078-d2baf2f7b7b2} và thực hiện các bước tương tự để xóa.

Google Drive sẽ bị xóa ngay lập tức khỏi ngăn điều hướng File Explorer.

Ngoài ra, bạn có thể tạo tệp .reg bằng mã Đăng ký sau, lưu nó dưới dạng tệp .reg và chạy nó:

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{3935ea0f-5756-4db1-8078-d2baf2f7b7b2}]

[-HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\{3935ea0f-5756-4db1-8078-d2baf2f7b7b2}]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel]
"{3935ea0f-5756-4db1-8078-d2baf2f7b7b2}"=-

Tôi hy vọng hướng dẫn này sẽ hữu ích cho bạn.

Đọc tiếp: Cách xóa Dropbox khỏi Ngăn dẫn hướng File Explorer

Cách thêm hoặc xóa Google Drive khỏi Ngăn Điều hướng File Explorer

 • Thẻ: nhà thám hiểm