Nếu bạn cảm thấy cần phải xóa các tệp 0 byte trống trong Windows 10, bạn có thể sử dụng dòng lệnh hoặc phần mềm miễn phí này để thực hiện nhanh chóng. Tệp 0 byte là các tệp không có bất kỳ dữ liệu nào.

Trước khi bạn tiếp tục, vui lòng đọc – Xóa tệp 0-byte có an toàn không?

Làm cách nào để xóa các tệp 0 byte trống trong PC?

Trước khi bạn bắt đầu, vui lòng tạo một điểm khôi phục hệ thống đầu tiên nếu bạn đang sử dụng hướng dẫn này trên ổ đĩa hệ thống của mình.

1]Xóa tệp trống bằng PowerShell

Kích hoạt PowerShell và thực hiện lệnh sau:

Get-ChildItem -Path "D:\FolderName" -Recurse -Force | Where-Object { $_.PSIsContainer -eq $false -and $_.Length -eq 0 } | Select -ExpandProperty FullName | Set-Content -Path D:\EmptyFiles.txt

Thao tác này sẽ xuất danh sách các tệp trống trong thư mục D:\FolderName thành tệp văn bản có tên EmptyFiles.

Để xóa tất cả các tệp 0 byte, hãy thực hiện lệnh này:

Get-ChildItem -Path "D:\FolderName" -Recurse -Force | Where-Object { $_.PSIsContainer -eq $false -and $_.Length -eq 0 } | remove-item

2]Sử dụng phần mềm miễn phí

Xóa các thư mục và thư mục trống


Tải xuống và sử dụng phần mềm Find Empty Files and Folder. Phần mềm này quét toàn bộ ổ đĩa của bạn, phân tích các tệp và thư mục trong đó, đồng thời hiển thị tất cả các thư mục và tệp trống nếu tìm thấy. Khi danh sách đã sẵn sàng, hãy xem qua danh sách các tệp trống và xem tệp nào an toàn để xóa. Sau khi xóa, nhấn nút Delete.

Tôi hy vọng bạn thấy bài viết này hữu ích.

 

 

Tìm tệp và thư mục trống

  • Thẻ: Các tập tin