Hầu hết chúng ta tiếp tục tạm ngừng cập nhật trên Windows. Thời gian càng trôi qua, chúng ta càng đến gần với Bản cập nhật mới lớn, khiến chúng ta lo lắng – Quá trình cài đặt sẽ mất bao lâu? Đã đến lúc nhìn vào Dynamic Updates trong Windows 10.

Dynamic Updates trong Windows 10

Dynamic Updates trong Windows 10 là một quá trình cập nhật tự động và tùy chọn trên Windows, truy xuất và cài đặt tất cả các bản cập nhật trong một lần, loại bỏ nhu cầu thực hiện nhiều bản cập nhật liên tiếp. Điều này đóng vai trò quan trọng khi các bản cập nhật tính năng của Windows 10 được cài đặt trên hệ thống và có thể là một phần của bản cài đặt mới hoặc bản cập nhật.

Dynamic Updates không hỗ trợ riêng cho Windows 10 mà còn được hỗ trợ bởi các phiên bản Windows trước, bao gồm Windows 8.1 và Windows Server. Những điều này có thể giúp người dùng cuối và các tổ chức như nhau trong việc đảm bảo thiết bị Windows 10 của họ được trang bị nội dung cập nhật tính năng hiện đại (như một phần của nâng cấp tại chỗ) và duy trì các tính năng có giá trị theo yêu cầu (FOD) và gói ngôn ngữ (LP) có thể đã đã cài đặt trước đó. Mục đích chính của tính năng này là biên dịch và tải xuống các thành phần liên quan đến quá trình cập nhật hoặc sự ổn định của hệ thống trong quá trình cài đặt.

Nếu không có Dynamic Updates trong Windows 10, người dùng hoặc quản trị viên hệ thống sẽ cần cài đặt các thành phần nhất định, như trình điều khiển được cập nhật hoặc bản cập nhật tích lũy mới, đăng cài đặt ban đầu. Mặt khác, với Dynamic Update, người dùng sẽ không cần cài đặt bản cập nhật chất lượng rời rạc như một phần của quá trình nâng cấp tại chỗ. Lưu ý rằng các cập nhật này được bật theo mặc định, nhưng người dùng hoặc quản trị viên hệ thống có thể tắt chúng một cách thuận tiện.

Nói một cách dễ hiểu, việc sử dụng Dynamic Update trong Windows 10 giúp giảm thiểu nhu cầu cập nhật các bản cập nhật riêng biệt cho các hệ thống được cài đặt gần đây và giúp việc trang bị các bản cập nhật mới nhất cho thiết bị của bạn trở nên đơn giản chỉ trong một bước.

Các thành phần cốt lõi được cập nhật bởi Dynamic Update

Cập nhật động trong Windows 10 có thể bao gồm các thành phần sau theo Microsoft:

  1. Setup: Các bản sửa lỗi hoặc bất kỳ tệp nào mà “Thiết lập” cần cho các bản cập nhật tính năng.
  2. SafeOS: Các bản sửa lỗi cho ‘hệ điều hành an toàn’ được sử dụng để cập nhật môi trường khôi phục (WinRE) trong Windows.
  3. Servicing Stack Update (SSU)/Critical DU: Khắc phục mọi sự cố ngăn xếp dịch vụ Windows 10, điều quan trọng để hoàn tất cập nhật tính năng.
  4. Latest Cumulative Update /General Distribution Release: Cài đặt bản cập nhật chất lượng tích lũy mới nhất.
  5. Language Pack and Feature On Demand: Bảo toàn các gói ngôn ngữ đã cài đặt trước đó và các tính năng tùy chọn bằng cách cài đặt lại chúng.
  6. Driver: Các trình điều khiển được nhắm mục tiêu cụ thể cho bản phát hành Dynamic Update.

Bật/Tắt nội dung động

Trừ khi bị tắt rõ ràng, tính năng Dynamic Update được bật theo mặc định trong tất cả các quy trình cập nhật tính năng của Windows. Người dùng được nhắc tự động chọn có cho phép Cập nhật động hay không. Thiết lập Windows hiển thị lời nhắc là “Get updates, drivers, and optional features” để bắt đầu Dynamic Update như được hiển thị bên dưới.

Cập nhật động trong Windows 10

Cài đặt không cần giám sát có điều khoản tắt Dynamic Updates. Theo mặc định, điều này được đặt thành “True” Dynamic Updates được bật. Để tắt, người dùng có thể đặt nó thành “False”. Bạn có thể đọc chi tiết đầy đủ về microsoft.com.

Cập nhật động trong Windows 10

  • Thẻ: Cập nhật Windows