Chúng tôi đã đề cập đến .NET Framework Setup Cleanup Utility, giúp loại bỏ các phiên bản .NET Framework đã chọn khỏi máy tính Windows. Có một công cụ khác từ cùng một nhà phát triển sẽ giúp bạn xác minh trạng thái cài đặt của .NET Framework trên máy tính của bạn.

Công cụ xác minh thiết lập .NET Framework

Công cụ này được gọi là Công cụ .NET Framework Setup Verification và được thiết kế để tự động xác minh trạng thái cài đặt của các phiên bản .NET Framework được cài đặt trên máy tính. Nó sẽ kiểm tra sự hiện diện của các tệp, thư mục, khóa đăng ký và giá trị cho .NET Framework và cũng đảm bảo rằng các ứng dụng yêu cầu .NET Framework có thể chạy chính xác. Nó cũng hỗ trợ chạy ở chế độ im lặng.

Công cụ xác minh thiết lập .NET Framework hỗ trợ xác minh các sản phẩm sau:

 • .NET Framework 1.0
 • .NET Framework 1.1
 • .NET Framework 1.1 SP1
 • .NET Framework 2.0
 • .NET Framework 2.0 SP1
 • .NET Framework 2.0 SP2
 • .NET Framework 3.0
 • .NET Framework 3.0 SP1
 • .NET Framework 3.0 SP2
 • .NET Framework 3.5
 • .NET Framework 3.5 SP1
 • Máy khách .NET Framework 4
 • .NET Framework 4 đầy đủ
 • .NET Framework 4.5.

Công cụ xác minh thiết lập .NET Framework đã được cập nhật và hiện hỗ trợ Microsoft .NET Framework 4.8, 4.7.2, 4.7.1, 4.7 và 4.6.2, cũng như các phiên bản trước của nó. Bạn có thể tải xuống từ đây.