Bài đăng này sẽ giúp bạn nếu bạn nhận được thông báo lỗi – Không tìm thấy điểm nhập, không thể định vị điểm nhập thủ tục trong thư viện liên kết động trên máy tính Windows của bạn. Lỗi này có thể xảy ra nếu một chương trình không xác định được thư viện DLL mà nó cần chạy. Nó cũng có thể xảy ra nếu thư viện không nằm trong thư mục được chỉ định trong đường dẫn hoặc nếu DLL đã mất tích hoặc bị hỏng.

không thể xác định được điểm nhập thủ tục

Không thể định vị điểm nhập thủ tục trong thư viện liên kết động

Nếu bạn gặp phải lỗi này, đây là một số cách bạn có thể thử:

1]Cài đặt lại chương trình

Cài đặt lại chương trình gặp lỗi này. Vẫn tốt hơn, hãy gỡ cài đặt nó, tải xuống tệp thiết lập mới nhất và cài đặt nó.

2]Chạy System File Checker

Bạn có thể Chạy System File Checker để thay thế các tệp DLL hệ thống có khả năng bị hỏng.

3]Đăng ký lại tệp DLL

Nếu tệp được đề cập là tệp DLL hợp pháp được một trong các chương trình của bạn yêu cầu, bạn có thể thử và đăng ký lại tệp DLL này. Các Regsvr32 tool là một tiện ích dòng lệnh có thể được sử dụng để đăng ký và hủy đăng ký các điều khiển OLE dưới dạng điều khiển DLL và ActiveX (OCX) trong hệ điều hành Windows. Nếu bạn thấy rằng một số chức năng Windows của mình không hoạt động bình thường, bạn có thể cần phải đăng ký các tệp dll của mình.

4]Chạy Registry Cleaner

Chạy CCleaner Hay bất cứ thứ gì khác tốt Registry Cleaner để dọn dẹp sổ đăng ký còn lại và tệp rác

5]Sử dụng Dependency Walker

Sử dụng phần mềm miễn phí Người đi phụ thuộc để khắc phục sự cố, nếu một chương trình cụ thể của bạn không tải hoặc một dịch vụ không khởi động được với lỗi trỏ đến một dll cụ thể. Bạn có thể tải chương trình hoặc dll đó trong Dependency Walker, để xem tệp nào không tải được hoặc mô-đun nào đang gây ra sự cố – và sau đó khắc phục sự cố.

6]Kiểm tra chi tiết trong Trình xem sự kiện

Nếu không có gì hữu ích, bạn có thể cần phải mở Trình xem sự kiện và kiểm tra thông báo lỗi hoặc mã gây ra cho tệp này.

Hy vọng một cái gì đó sẽ giúp!

Đọc liên quan: Sửa chữa Không tải được tệp DLL thông báo lỗi.

không thể xác định được điểm nhập thủ tục

  • Thẻ: Lỗi