Net User command

Các Người dùng net là một công cụ dòng lệnh có sẵn trong Windows 10/8/7/Vista. Công cụ này có thể giúp quản trị viên hệ thống thêm hoặc sửa đổi tài khoản người dùng hoặc thậm chí hiển thị thông tin tài khoản người dùng.

Lệnh Người dùng Net

Bạn có thể dùng net user lệnh tạo và sửa đổi tài khoản người dùng trên máy tính. Khi bạn sử dụng lệnh này mà không có công tắc dòng lệnh, tài khoản người dùng cho máy tính sẽ được liệt kê. Thông tin tài khoản người dùng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu tài khoản người dùng. Lệnh này chỉ hoạt động trên máy chủ.

Để chạy công cụ lệnh người dùng net, sử dụng menu WinX, mở Command Prompt, nhập net uservà nhấn Enter. Thao tác này sẽ hiển thị cho bạn các tài khoản người dùng trên máy tính. Do đó, khi bạn sử dụng net user không có tham số, nó hiển thị danh sách các tài khoản người dùng trên máy tính.

Cú pháp để sử dụng nó là:

net user [<UserName> {<Password> | *} [<Options>]] [/domain]
net user [<UserName> {<Password> | *}/add [<Options>] [/domain]]
net user [<UserName> [/delete] [/domain]]

Sử dụng net user với các tham số thích hợp cho phép bạn thực hiện một số chức năng. Bạn có thể sử dụng các tham số sau với lệnh net user:

  • tên tài khoản là tên của tài khoản người dùng bạn muốn thêm, xóa, sửa đổi hoặc xem.
  • mật khẩu sẽ gán hoặc thay đổi mật khẩu cho tài khoản của người dùng.
  • * sẽ tạo ra một lời nhắc cho mật khẩu.
  • /miền thực hiện thao tác trên bộ điều khiển miền chính của miền hiện tại trên máy tính chạy Windows NT Workstation là thành viên của miền Windows NT Server.
  • /thêm vào sẽ thêm tài khoản người dùng vào cơ sở dữ liệu tài khoản người dùng.
  • /xóa bỏ sẽ xóa tài khoản người dùng khỏi cơ sở dữ liệu tài khoản người dùng.
  Lỗi 0x80240017 khi tải xuống hoặc cài đặt Windows Update trên Windows 10

Người dùng thực Thay đổi mật khẩu

Ví dụ, hãy để chúng tôi nói rằng bạn muốn thay đổi mật khẩu của một người dùng. Để thay đổi mật khẩu của người dùng, hãy đăng nhập với tư cách quản trị viên, mở Command Prompt (Admin), nhập nội dung sau và nhấn Enter:

net user user_name */domain

Bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu cho người dùng. Nhập mật khẩu mới và sau đó nhập lại mật khẩu để xác nhận. Mật khẩu bây giờ sẽ được thay đổi.

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau. Nhưng trong trường hợp này, bạn sẽ không được nhắc. Mật khẩu sẽ được thay đổi trực tiếp ngay lập tức:

net user user_name  new_password

Trong số nhiều thứ như vậy, bạn cũng có thể sử dụng net user để:

  1. Kích hoạt tài khoản quản trị viên cấp cao của Windows
  2. Đặt giới hạn thời gian cho tài khoản người dùng.

Để đọc chi tiết, hãy truy cập TechNet.

Lệnh Người dùng Net

  • Thẻ: Đặc trưng, Tài khoản người dùng